Polityka prywatności

Polityka Prywatności
 
 
"Liwal.pl" oświadcza, że w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 
W celu świadczenia pełnego zakresu usług Liwal.pl gromadzi następujące rodzaje informacji:
   1. Informacje podawane przez użytkownika podczas rejestracji w celu założenia konta na portalu Liwal.pl albo skorzystania z innej usługi lub promocji Liwal.pl, w           przypadku której wymagana jest rejestracja. Dane przekazane przez użytkownika przechowujemy na zabezpieczonych serwerach, prowadzonych przez Ogicom         sp. z o.o., do których dostęp mają jedynie uprawnieni do tego pracownicy. 
      Ogicom sp. z o.o. przejęli pełna odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych użytkowników portalu Liwal.pl 
   2. Korespondencję skierowaną do Liwal Firmy Handlowej, zarówno w formie elektronicznej jaki i pisemnej. 
 
 Liwal.pl przetwarzają dane osobowe jedynie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Cele te obejmują:
   1.
Dostarczanie usług użytkownikom związanych z działaniem portalu Liwal.pl, włącznie z wyświetlaniem dostosowanych treści.
   2. Zapewnienie sprawności technicznej naszej sieci.
   3. Opracowywanie nowych usług.
 
Użytkownik, który zamierza skorzystać z usługi udostępnianej przez Liwal.pl, która wymaga rejestracji, zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, zgodnie z treścią żądania. Informacje te mogą być użyte w innych celach tylko po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika. Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać informacji poufnych w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, o ile wcześniej nie uzyskamy zgody użytkownika. 

 Użytkownik może odmówić podania danych osobowych we wszystkich naszych usługach. W takiej sytuacji jednakże Liwal.pl mogą nie być w stanie świadczyć tych usług na rzecz danej osoby.

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza Liwal.pl tylko w poniższych okolicznościach: 
   1. Jeśli została wyrażona zgoda użytkownika. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody. 
   2. Informacje przekazujemy naszym podmiotom zależnym lub innym zaufanym firmom bądź osobom, w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu.          Dotyczy to w szczególności firm zajmujących się utrzymaniem serwerów oraz umożliwiających dokonywanie rozliczeń finansowych przez Użytkowników portalu.

Liwal.pl wskazują, iż udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie uzyskanych informacji będzie konieczne w następujących przypadkach: 
   1. spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub uprawnionego żądania instytucji publicznych
   2. egzekwowania odpowiednich warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń
   3. zapewnienia ochrony przed bezpośrednio zagrażającą szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa Liwal.pl, użytkowników jej produktów lub                      bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.
 

Liwal.pl wskazują, iż stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dane zgromadzone przez Liwal.pl są w szczególności zabezpieczane przez Ogicom sp. z o.o., którzy zajmują się utrzymywaniem serwerów i danych na nich zgromadzonych. 

 Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko osoby upoważnione działające w imieniu Liwal.pl bądź Ogicom sp. z o.o. oraz kontrahenci , dla których dostęp ten jest niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami dochowania tajemnicy i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym.
 

Liwal.pl przetwarzają dane osobowe jedynie w celach, do których zostały one zebrane, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą polityką prywatności. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, aby zagwarantować, że zbierane, przechowywane i przetwarzane są jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne, ale w kwestiach ich ewentualnego aktualizowania i poprawiania jesteśmy zależni od naszych użytkowników. 

Użytkownicy portalu Liwal.pl, którzy udostępnili swoje dane osobowe, uprawnieni są do każdorazowego dostępu do nich oraz możliwości poprawiania błędnych informacji lub usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami związanymi z prowadzeniem działalności. Przed rozpatrzeniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, do których chcą uzyskać dostęp i które chcą poprawić lub usunąć. Możemy odmówić rozpatrywania żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających przesadnych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób. Dostęp do danych i ich poprawianie jest bezpłatne.
 
Liwal.pl zastrzega sobie prawo każdorazowej zmiany treści niniejszej polityki prywatności. Wszelkie dokonane zmiany będą niezwłocznie umieszczane na portalu Liwal.pl, w odpowiedniej zakładce, w celu umożliwienia zapoznania się użytkowników z jej treścią.
 

Pliki cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraja nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w uządzeniu końcowym Uzytkownika. Użytkownicy Serwisu moga dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc oraz dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenie stosowania plików cookies moga wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.